วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ผลงานย้อนหลังกลุ่มงาน ทันตกรรม โรงพยาบาลเจัาพระยายมราช สุพรรณบุรี ปี๒๕๔๘-๒๕๕๑

p.setAttribute('data-pin-hover', true);

สัมมนารับฟังความคิดเห็น
"การบริการสุขภาพกับผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพทันตกรรม"
จัดโดย คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา
ร่วมกับ คณะอนุกรรมธิการติดตามผลการผลิตและการใช้บุคลากรทางทันตสุขภาพ
วัน พุธ ที่๒ กันยายน ๒๕๕๒
ณ ห้องประชุม ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชอบรมครู ทันตภิบาลในเขตรับผิดชอบตรวจสุขภาพแม่และเด็ก WBC

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

งานทันตกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ:ชมรมผู้สูงอายุ
... ทาง รพ. ได้มีการประสานงานกันในหลายๆ หน่วย เรามีชมรมผู้สูงอายุ สภาผู้สูงอายุอยู่แล้ว และส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องฟัน ชมรมผู้สูงอายุเวลามีกิจกรรมก็ขอวิทยากรบรรยายเรื่องสุขภาพฟัน จัดบอร์ดนิทรรศการ,การแนะนำเรื่องฟันต่างๆและมีแผนงานที่จะทำให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ได้มีการติดต่อกับ อสม. 
...กิจกรรมPCU ซึ่งมีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพฟันและมีกิจกรรมการตรวจดูสุขภาพทุกอย่าง ในเรื่องฟัน เรามีรถ Mobile ทางทันตกรรมอยู่แล้ว ก็จะสามารถทำกิจกรรมเรื่องสุขภาพช่องปากได้เต็มที่
และ
... ที่สุพรรณบุรี

และทีมเจ้าหน้าที่แผนกทันตกรรม ทันตาภิบาล
ทั้งทันตแพทสาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์โรงพยาบาล

เจ้าพระยายมราช และที่อยู่ รพช. จะให้ความสำคัญกับบุคลากรสูงมาก ทันตาภิบาลก็จะได้รับการอบรมทุก 3 เดือน อยากรู้อะไรก็จะได้รับความรู้ โครงการอะไรที่มาใหม่ๆ ไม่ใช่ว่าหัวหน้าฝ่ายรู้อย่างเดียว ทันตาภิบาล ก็จะรู้ด้วย
เรื่องโครงการผู้สูงอายุ สุพรรณบุรี ทำกันมานานแล้ว เพียงแต่ว่ายังไม่ได้ทำบันทึกมาเป็นตัวเลขมากมาย ... สมัยก่อน จะมีคล้ายๆ กับทุกส่วนงานไปดูผู้สูงอายุที่บ้าน ตามวัดไปนอนค้าง ทันตาภิบาล ก็ไปทำด้วย ไปให้ความรู้ ทันตสุขศึกษาเมื่อมีโครงการฟันเทียมพระราชทานเข้ามา ก็เป็นการเข้ามาเสริมกิจกรรม ซึ่งกลุ่มทันตแพทย์ ทันตาภิบาลและเจ้าหน้าที่ทางทันตกรรม มีการให้บริการผู้สูงอายุอยู่ก่อนแล้ว การให้บริการผู้สูงอายุจะให้คิวลำดับแรกๆ  มีการบริการเชิงรุกร่วมกับทันตาภิบาลในสถานีอนามัยส่งผู้ป่วยมาทำฟันปลอมในโครงการฟันเทียมพระราชทานขอขอบคุณที่มา
 ทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรมทุกท่าน
 คุณ อัมพร ปักษี ผู้รับผิดชอบงานธุรการกลุ่มงานทันตกรรม
 ทพญ.ธิติกานต์ สมสุข คุณปทุมพร ชโลธร ผู้รับผิดชอบงานสถิติและการเงิน
  ทพญ.วรุนช พรัอมนาวิน หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
ผู้สนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ( ไอที )
 คุณ อมรรัตน์ ลิ้มจิตสมบูรณ์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
เจ้าหน้าที่ งานโสตทีศนูปกรณ์ แอดมิน เว็บไซต์ งานคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

งานทันตกรรมชุมชน ออกหน่วยเรือนจำ ครั้งที่ ๑

p.setAttribute('data-pin-hover', true); แบ่งปัน

ออกบริการ วัน พุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓